Հասարակ բաժնետիրական կապիտալի գործակցի շահութաբերությունը չափում է հօգուտ հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատերերի եկամտաբերության առմամբ տվյալ ընկերության ունեցած հաջողությունները: Այն հաշվարկվում է հասարակ բաժնետոմսերի սեփականատերերի ստացած զուտ եկամուտը հասարակ բաժնետիրական կապիտալին բաժանելով:

Բաժնետերերի ներդրումների գործակիցի հաշվով ստացված եկամուտը բիզնեսի ընդհանուր շահութաբերության չափման միջոց է, որը հաշվարկվում է տոկոսների և հարկերի վճարումից հետո մնացած զուտ եկամուտը բաժանելով միջին բաժնետիրական կապիտալի վրա: Այն նաև հայտնի է որպես բաժնետիրական կապիտալի շահութաբերության (ԲՇԿ) գործակից և զուտ արժեքի շահութաբերության գործակից: Այդ գործակիցը սովորաբար արտահայտվում է տոկոսային հարաբերությամբ:

Մեկ բաժնետոմսի բերած եկամուտի (ՄԲԵ) գործակիցը ցույց է տալիս, թե քանի դոլարի զուտ եկամուտ է բերել ընդհանուր բաժնետիրական կապիտալի յուրաքանչյուր բաժնետոմսը: Այն հաշվարկվում է արտոնյալ շահաբաժինների ու զուտ եկամուտի տարբերությունը բաժանելով տվյալ ժամանակահատվածում բաժնետիրական կապիտալի չմարված բաժնետոմսերի ընդհանուր թվին բաժանելով:

Աշխատող կապիտալի բերած եկամուտի գործակիցը հաշվարկվում է նախքան տոկոսների և հարկերի վճարումը ստացված զուտ շահույթը աշխատող կապիտալին բաժանելով: Այն չափում է որևէ բիզնեսի՝ ներդրված կապիտալի դիմաց բավարար շահույթ բերելու հաջողությունը: Գործակիցը արտահայտվում է տոկոսներով:

Վճարվող շահաբաժինների գործակիցը բացահայտում է, թե ընկերությունը ներկայիս եկամուտների որ մասն է կարող վճարել իր շահաբաժինների տեսքով և դրա որ մասն է կարող նորից բիզնեսում կամ ընկերության ապագա աճի համար ներդնել: Այն հաշվարկվում է մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահաբաժինների մեկ բաժնետոմսի բերած եկամուտնը բաժանելով (ՄԲԵ) որոշակի ժամանակահատվածի վրա:

Շահաբաժինների եկամտաբերության գործակիցը ցույց է տալիս , թե տվյալ ընկերությունը իր մեկ բաժնետոմսի շուկայական գնի որքան տոկոսն է տարեկան վճարում է իր բաժնետերերին շահաբաժինների տեսքով: Այն հաշվարկվում է մեկ բաժնետոմսի տարեկան շահաբաժինները մեկ բաժնետոմսի շուկայական արժեքին բաժանելով: Գործակիցը ընդհանուր առմամբ արտահայտվում է տոկոսային արտահայտությամբ և երբեմն անվանվում որպես շահաբաժինների եկամտաբերություն:

Այլ հոդվածներ